Yakshi

c. 100 BC, Bharhut
Bharat Kala Bhavan, Varanasi, India